شرکت سرمایه گذاری استان همدان


شرکت سرمایه گذاری استان همدان در سال ۱۳۸۵ نزد اداره ثبت شرکت ها در همدان به شماره ۶۶۸۹ ثبت گردید. این شرکت در سال ۱۳۹2 به سهامی عام تبدیل گردید. پذیرش این شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۶/04 مورد تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و در تاریخ 1399/08/27 نماد این شرکت بازگشایی و معاملاتی گردیده است.

About Image