دعوت به مجمع مرحله دوم

نمایش مجمع به صورت مجازی :

در تاریخ مشخص شده در پایین همین صفحه می باشد