تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان

تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان

اطلاعات سهام

1399/6/30
تاریخ ارزش گذاری
2898000
تعداد سهام

هیئت مدیره

سیف اله یونسی
رئیس هیئت مدیره
زهرا مهرآذر ثابت
مدیرعامل

راه های ارتباطی

آدرس

همدان-بلوار خواجه رشید کوچه مسجد یزدان

تلفن

38321249