پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تبریز

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 36,442,927 سهم از سهام پالایش نفت تبریز (شبریز) به ارزش 1,147,587,771,230 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

شرکت پالایش نفت تبریز