اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان همدان
سیف الله یونسی

سیف الله یونسی

رئیس هیات مدیره
Mary Jane

نصرت الله کرمی

مدیر عامل
ابراهیم عبدالملکی

ابراهیم عبدالملکی

عضو هیات مدیره
اسلام خسروی

اسلام خسروی

عضو هیات مدیره
رجب علی مینائی

رجب علی مینائی

عضو هیات مدیره