پست بانک ایران

پست بانک  ایران

پست بانک  ایران

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 14,729,552 سهم از سهام پست بانک ایران (وپست) به ارزش 312,266,502,400 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن حدود  6500 شعبه و باجه بانکی روستایی در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد.

سال1362:پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات محترم وزیران
1365تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی
سال1366:تاسیس پست مالی
سال1374:جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی
سال1375:تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات محترم وزیران
سال1378:لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم
سال1381:تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی
سال1382:تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیات دولت و شورای نگهبان
سال 1385:پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.
سال 1395 :بر اساس مصوبه مورخ 1395/5/6 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای تگهبان، پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور و همچنین بزرگترین خرده بانکدار حوزه روستایی تعیین شد.