پالایش نفت لاوان

پالایش نفت لاوان

پالایش نفت لاوان

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 4,166,962 سهم از سهام پالایش نفت لاوان (شاوان) به ارزش 522,378,690,244 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

شرکت پالایش نفت لاوان

شركت پالايش نفت لاوان در سال 1355 تحت عنوان مجتمع تقطير لاوان زير نظر پالايشگاه شيراز با ظرفيت 20.000 بشكه نفت خام در روز توسط شرکت اينگرا از کشوريوگسلاوی سابق وبا نظارت شرکت ملی نفت ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفت . فرآورده هاي توليدي آن عبارت بودند از : 

 - نفتاي ترش : كه به خارج از كشور صادر مي شد.

 - نفت گاز : كه به مصرف داخلي مي رسيد.

 - نفت كوره : جهت صادرات و سوخت كشتيها